Algemene voorwaarden Jobvision

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten  per 01-01-2023

Inleiding en toelichting

Ter specifieke aanvulling op van de van toepassing zijnde artikelen.

Algemeen

De algemene voorwaarden van Job Vision B.V. zijn van toepassing op de werving, de selectie en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten en daarmee samenhangende dienstverlening tenzij anders is overeengekomen én bevestigd. Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op de Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU).

Job Vision B.V. is aangesloten bij de ABU.

Tussen de opdrachtgever en Job Vision B.V. bestaat een (overeenkomst van) opdracht, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. De belangrijkste onderwerpen uit de algemene voorwaarden worden hierna kort toegelicht.

Werving en Selectie

De werving en/of selectie kan gericht zijn op uitzending/detachering van de kandidaat of op de rechtstreekse indiensttreding van de kandidaat bij uw organisatie. Dit is afhankelijk van uw wensen.

In beide gevallen zal Job Vision B.V. zich inspannen tijdig een geschikte kandidaat voor u te vinden, die voor de afgesproken periode voor u blijft werken. Job Vision B.V. is deskundig op dit gebied en doet in dit kader haar uiterste best om de wensen van haar opdrachtgevers, bijvoorbeeld die ten aanzien van opleiding, vaardigheden en beschikbaarheid, zo goed mogelijk te honoreren. De arbeidsmarkt is echter te grillig om de garantie te kunnen geven dat dat altijd lukt. Daarnaast is Job Vision B.V. afhankelijk van de opdrachtgevers, de aard van het werk en de wensen van de kandidaat. U beslist zelf of je een door Job Vision B.V.  voorgedragen kandidaat op uitzend- of detacheringsbasis inzet of zelf in dienst neemt. Tenzij dit anders is afgesproken én vastgelegd.

Leiden de wervings- en/of selectie inspanningen van Job Vision B.V. tot een arbeidsverhouding tussen u en de kandidaat, dan betaalt u een eenmalige vergoeding.

Bij uitzending/detachering is het tarief voor de werving en/of selectie opgenomen in het door u verschuldigde uurtarief. Wil Job Vision B.V. haar investeringen in werving, selectie en binding van medewerkers kunnen terugverdienen, dan is wel nodig dat de medewerker vervolgens ook daadwerkelijk gedurende enige tijd aan u ter beschikking gesteld kan worden. Er geldt daarom wel een minimale termijn, voordat u een ingeleende medewerker zelf in dienst kunt nemen. Wilt u de medewerker toch eerder in dienst nemen, dan kan dat. U betaalt dan wel een vergoeding.

Uitzending en Detachering

Driehoeksverhouding

De inhoud van deze algemene voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere karakter van de uitzendverhouding, die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van goederen of het aannemen van werk. Bij de uitzendverhouding zijn 3 partijen betrokken: de opdrachtgever, de medewerker (uitzendkracht) en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen alle betrokken partijen en het hoe en waarom van deze algemene voorwaarden is het volgende van belang. Tussen de medewerker (uitzendkracht) en Job Vision B.V.  bestaat een uitzendovereenkomst. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de medewerker (uitzendkracht) door Job Vision B.V. aan u ter beschikking wordt gesteld om onder uw leiding en toezicht werkzaamheden te gaan verrichten. De medewerker (Uitzendkracht) is dus formeel in dienst van Job Vision B.V. Hiermee is Job Vision B.V. voor de medewerker ( Uitzendkracht) de Juridisch werkgever.  De medewerker is werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met ‘uitzendbeding’, een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zolang het uitzendbeding van toepassing is eindigt de uitzendovereenkomst als de uitzending beëindigt. Is de medewerker (uitzendkracht)  werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, dan betekent het einde van de uitzending niet automatisch het einde van de overeenkomst tussen de medewerker (uitzendkracht)  en Job Vision B.V. Doorgaans wordt dan gesproken over ‘detachering’. In de algemene voorwaarden vind u dit begrip overigens niet terug. Daarin is aangesloten bij de wettelijke terminologie (‘uitzendovereenkomst’, ‘terbeschikkingstelling’). De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de medewerker (uitzendkracht)  zijn geregeld in de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten. Kern van deze CAO is dat de medewerker meer rechten opbouwt naarmate hij langer voor de uitzendonderneming werkt.

Tussen u en Job Vision B.V. bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis waarvan een medewerker (uitzendkracht)  ter beschikking wordt gesteld. Tussen de medewerker en u als opdrachtgever bestaat geen (arbeids)overeenkomst. De medewerker is echter wel feitelijk bij jou als opdrachtgever werkzaam (materieel werkgeverschap). Leiding over en toezicht op de werkzaamheden liggen dan ook bij u.

Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

Iedere uitzendonderneming is voor, een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de uitzending ‘op verzoek van de opdrachtgever’, het naleven van de regels omtrent arbeidstijden, het verstrekken van informatie over de functie en de beloningsregeling en het verstrekken van een zogenoemd Arbodocument aan de medewerker (uitzendkracht). Job Vision B.V. moet erop kunnen rekenen dat u, waar nodig, uw medewerking verleent. Zoals hiervoor vermeld liggen leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de medewerker bij u als opdrachtgever.

Job Vision B.V. heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht. U bent dan ook verantwoordelijk voor het werk en de werkomstandigheden. U wordt geacht een medewerker van Job Vision B.V. net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als uw eigen werknemers. Zo is bijvoorbeeld in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld dat de opdrachtgever wordt beschouwd als de werkgever van de aan hem ter beschikking gestelde medewerkers. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is de opdrachtgever ook aansprakelijk als zich schade voordoet. Wij adviseren uw verzekeringspolis hierop na te zien en zo nodig aan te passen.

De duur van de opdracht

De duur van de opdracht wordt zo goed mogelijk met u afgestemd. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Een opdracht voor een vaste periode (‘bepaalde tijd’): deze kan tussentijds niet beëindigd worden, tenzij de medewerker( Uitzendkracht) werkzaam is op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding of nadrukkelijk is afgesproken dat tussentijdse opzegging wél is toegestaan;
 • Een opdracht voor een nog onbekende periode (‘onbepaalde tijd’): deze kan altijd – met inachtneming van een opzegtermijn – worden beëindigd, tenzij juist is afgesproken dat dat gedurende een bepaalde periode niet kan.

De opzegtermijn bedraagt, afhankelijk van de dienst en de duur van de (verlengde) opdracht, 15 of 30 dagen. Werving- en selectieopdrachten zijn onmiddellijk opzegbaar.

In alle gevallen geldt dat de opdracht kan worden beëindigd als de andere partij zich toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld in geval van faillissement). Ook eindigt de opdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen Job Vision B.V. en de medewerker (uitzendkracht), bijvoorbeeld omdat de medewerker elders een baan vindt.

Overige diensten

In samenhang met onze dienstverlening op het gebied van werving, selectie en uitzending/ detachering kan Job Vision B.V. ook aanvullende diensten leveren.

Planning

Op verzoek kan Job Vision B.V. ook de planning van je flexibele en zelfs je vaste personeel verzorgen.

Advies

Soms krijgt u – gevraagd of ongevraagd – suggesties of tips van Job Vision B.V. bijvoorbeeld ten aanzien van de inzet van flexibel personeel. Wilt u een meer uitgebreid advies dan maken we daarover schriftelijk afspraken. Tips en adviezen zijn bedoeld om uw te informeren en te ondersteunen bij uw bedrijfsvoering. U bepaalt zelf of je het advies opvolgt. Maar ook als u dat doet kunnen wij niet garanderen dat daarmee altijd het door u beoogde resultaat wordt bereikt. Dit is immers afhankelijk van meerdere omstandigheden, waar Job Vision B.V. niet altijd invloed op heeft.

Tarieven

Bij uitzending en detachering omvat het door u te betalen tarief de kosten van de uitzendarbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies etc.) en een marge.

De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de medewerker (uitzendkracht)  worden vastgesteld met inachtneming van de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten en de wet. Op grond van die CAO heeft iedere medewerker - in beginsel - recht op dezelfde beloning (dit geldt overigens alleen voor de beloningselementen die deel uitmaken van de zogenaamde “inlenersbeloning’. Deze bestaat op 1 januari 2023 uit het salaris, periodieke en algemene loonsverhogingen, evt. ATV, toeslagen, vergoeding reisuren/reistijd, eenmalige uitkeringen, kostenvergoedingen en vaste eindejaarsuitkeringen) als uw eigen werknemers die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen. Om de juiste beloning te kunnen vaststellen, is Job Vision B.V. afhankelijk van uw informatie over de functie, de toepasselijke beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd. Aangezien de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van – bijvoorbeeld – (periodieke of algemene) loonsverhogingen, CAO wijzigingen, wijzigingen in premies of een stijging van de door Job Vision B.V. te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim en dergelijke, is Job Vision B.V. gerechtigd om tijdens de opdracht tariefwijzigingen als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren. Bij werving en selectie (gericht op een dienstverband tussen u en de kandidaat) wordt eenmalig een vergoeding in rekening gebracht. Bij planning gaat het doorgaans om een uurtarief en bij advies om een tarief per uur of dag(deel). De tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden in verband met een (verwachte) toename van de algemene kosten van de bedrijfsvoering. Indien bepaalde kostenvergoedingen aan u in rekening worden gebracht, stijgen deze alleen indien de betreffende kostenvergoeding daadwerkelijk toeneemt.

Betaling en facturering

Bij uitzending en detachering geschiedt de uitbetaling en facturering aan de hand van de tijdverantwoording en de afspraken die, in deze voorwaarden en in de opdrachtbevestiging/overeenkomst zijn gemaakt over de te factureren uren. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin vermelde gegevens. Doorgaans vindt de tijdverantwoording digitaal plaats.

Het is belangrijk dat u het urenoverzicht /de gerealiseerde planning uiterlijk op de maandag na afloop van de werkweek, waarop dit overzicht betrekking heeft, controleert en zo nodig corrigeert. Doet u dat niet tijdig, dan gaan wij ervan uit dat de aangeboden urenoverzichten akkoord zijn en wordt op basis daarvan wekelijks verloond en gefactureerd. Verzorgt Job Vision B.V. ook de planning, dan vragen wij u de gerealiseerde planning - tijdig - actief goed te keuren. Om de kosten van de voorfinanciering in de hand te houden, kent Job Vision B.V.  een betalingstermijn van 14 dagen ( mits anders is afgesproken én vastgelegd). Ook voor werving en selectie en overige dienstverlening wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd ( Mits anders afgesproken én vastgelegd) . Bij adviesopdrachten wordt in beginsel maandelijks vooraf (een voorschot) gefactureerd.

Inhoudsopgave

Artikel 1                      Definities

Artikel 2                      Werkingssfeer

Artikel 3                      De opdracht en de terbeschikkingstelling

Artikel 4                      Vervanging en beschikbaarheid

Artikel 5                      Opschortingsrecht

Artikel 6                      Werkprocedure

Artikel 7                      Arbeidsduur en werktijden

Artikel 8                      Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

Artikel 9                      Functie en beloning

Artikel 10                    Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 11                    Arbeidsomstandigheden

Artikel 12                    Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 13                    Opdrachtgeverstarief

Artikel 14                    Facturatie

Artikel 15                    Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming

Artikel 16                    Intellectuele en industriële eigendom

Artikel 17                    Geheimhouding

Artikel 18                    Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens

Artikel 19                    Bejegening uitzendkracht

Artikel 20                    Medezeggenschap

Artikel 21                    Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Artikel 22                    Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 23                    Slotbepaling

 

Artikel 1          Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van opdrachten uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast de uitzendonderneming partij is bij de opdracht.
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de cao, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 7. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds.
 8. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
 9. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de cao.

Artikel 2          Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen de uitzendonderneming en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder  aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door de uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 3          De opdracht en de terbeschikkingstelling
Opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 2. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een van beide partijen de opdracht opzegt omdat:
 • de andere partij in verzuim is;
 • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

Indien de uitzendonderneming wegens een van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 2. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen.
 3. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.

De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de opdracht met inachtneming van artikel 6 lid 1, teneinde de uitzendonderneming in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen.

Artikel 4          Vervanging en beschikbaarheid

 1. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.
 2. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5          Opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

-  dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;

-  de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én;

-  de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de cao.

Artikel 6          Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht de voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. De uitzendonderneming bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht geen doorgang vindt.
 3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
 4. Indien de uitzendonderneming in het kader van de vervulling van op grond van de wet of de cao op haar rustende verplichtingen informatie van de opdrachtgever behoeft, zal opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan de uitzendonderneming verstrekken.

Artikel 7          Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de cao.

Artikel 8          Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

 1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

Artikel 9          Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan de uitzendonderneming.
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en/of de cao. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, is de uitzendonderneming gerechtigd de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig te corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan de uitzendonderneming verschuldigd vanaf het moment dat de uitzendkracht aanspraak heeft op de hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de cao.
 4. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de cao-beloning voor de allocatiegroep.
 5. Indien en voor zover voor de uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid een beloning wordt vastgesteld, stelt de opdrachtgever de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van de opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de uitzendkracht uitgeoefende functie alsnog in het functiegebouw van de opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. De beloning en het opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepast.
 6. Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende omstandigheden, werk in ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig de ABU-CAO en/of andere toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 10        Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en met de uitzendkracht.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11        Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12        Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 13        Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door de uitzendonderneming aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het opdrachtgeverstarief vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht.
 2. De uitzendonderneming is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

-     als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;

-     als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift;

-     als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.

 1. Indien de opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief ingevolge lid 2 en/of artikel 9, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.
 3. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14        Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten.
 2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat de uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek van de uitzendonderneming geeft opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van opdrachtgever en verstrekt de opdrachtgever een afschrift hiervan.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 15        Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming

 1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht terzake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.

Artikel 16        Intellectuele en industriële eigendom

 1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde - voor zover nodig en mogelijk - te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.
 3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 17        Geheimhouding

 1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij - en alsdan voor zover - verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring overeenkomst aan de uitzendonderneming.
 4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 18        Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens

 1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Tevens zal de opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie-en bewaarplichten.
 2. Ter zake vreemdelingen verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de Wav, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de opdrachtgever wordt opgelegd.
 3. De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven. De opdrachtgever zal de via de uitzendonderneming verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.

Artikel 19        Bejegening uitzendkracht

 1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.
 2. Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
 3. Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van de uitzendonderneming betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 20        Medezeggenschap

 1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
 2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
 3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door de uitzendonderneming verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 21         Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

 1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
 2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.
 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is de uitzendonderneming niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door uitzendkrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.
 4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever zal voor de aanvang van de terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig tijdig en volledig schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de uitzendonderneming verschaffen.

Artikel 22         Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 23         Slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen