Geschillen- en klachtenregeling van Job Vision B.V. Uitzendbureau

 

Het melden van een klacht

Job Vision streeft ernaar optimaal tegemoet te komen aan de wensen van haar klanten (flexwerkers en bedrijven/instellingen). Ondanks dit streven kan het voorkomen dat u ontevreden bent, wat kan leiden tot een klacht. Waar men werkt, maakt men fouten. Helaas, dat gebeurt. Echter door fouten en klachten serieus te nemen en ze te zien als een mogelijkheid om te verbeteren, blijven we werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening en samenwerking.

Klachten worden door Job Vision  zeer serieus genomen. Het is onze intentie om er altijd met elkaar uit te komen! Dit geldt uiteraard voor onze beide klantpartijen: de flexwerker en de opdrachtgever.
Job Vision  kent één klachtenprocedure bestemd voor klachten van zowel opdrachtgevers als flexwerkers.

 

Klachtenbehandeling

Omdat onze dienstverlening lokaal wordt vormgegeven, betekent het dat de accountmanager het eerste aanspreekpunt is. De leidinggevende (Vestigingsmanager) van de accountmanerger is eindverantwoordelijk voor een goede afhandeling van de klacht.

 

Klachtenprocedure

Toepassingsgebied

De klachtenprocedure is van toepassing op alle uitingen van ongenoegen over contacten met Job Vision die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene weggenomen kunnen worden.

 

Definitie van een klacht

Een klacht is een uiting van een klant waaruit blijkt dat de dienst(verlening) niet voldoet aan zijn verwachting.  Dit kan zowel de opdrachtgever als de flexwerker zijn.

Doel

Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

 

Wijze waarop een klacht gemeld kan worden

De klacht kan per telefoon, of per e-mail gemeld worden bij het hoofdkantoor van Job Vision.  Op dit centrale meldpunt worden binnengekomen klachten direct behandeld. Uw accountmanager zorgt voor de doorgeleiding van uw klacht en houdt u op de hoogte van de behandeling van uw klacht.

 

Telefoon

030-2468888

 

E-mail

klachten@jobvision.nu