Job Vision PRIVACY VERKLARING

Wij zijn Job Vision; een fullservice uitzendorganisatie voor de voedingsmiddelenindustrie en logistieke dienstverlening.
Wij hechten veel belang aan jouw privacy en de bescherming van jouw (persoons)gegevens en persoonlijke levenssfeer. Als je deze gegevens met ons deelt, dan zorgen we daar goed voor conform de Privacywet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Verklaring verneem je welke gegevens wij gebruiken en hoe we deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

1.1 Job Vision privacy principes
– Job Vision verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Jij houdt ten allen tijde de controle over jouw gegevens.
– De kern van activiteiten van Job Vision is het matchen van (productie)medewerkers die op zoek zijn naar werk, met productiebedrijven in de foodsector.

1.2 Welke termen gebruiken we in onze Privacy Verklaring?
– We gebruiken de termen “Job Vision”, “Uitzendbureau”, “wij”, “ons”, “uitzendkracht” in verwijzing naar Job Vision, waarvan het adres is: Atoomweg 478, 3542 AB Utrecht, Nederland, die de gegevens controleert en verwerkt.
– We gebruiken de term “Gebruiker” in verwijzing naar de gebruikers, professionals, van onze websites, online pagina’s en diensten.
– We gebruiken de termen “jij”, “je”, “jou”, “jouw” in verwijzing naar de Gebruiker, die deze Privacy Verklaring leest.
– We gebruiken de termen “Persoonlijke gegevens” / “Persoonsgegevens” in verwijzing naar persoonlijke identificeerbare informatie over jou; dit betekent informatie waarmee jij als persoon geïdentificeerd kunt worden.
– We gebruiken de term “Privacywet” in verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in werking is getreden op 24 mei 2016 en van toepassing is vanaf 25 mei 2018.

1.3 Welke informatie verzamelen wij? We kunnen over jou de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

1.3.1 Informatie die je zelf verstrekt

Wanneer je via Job Vision gaat werken, vragen wij jouw om informatie te verstrekken, waaronder ook informatie aan de hand waarvan je als persoon geïdentificeerd kunt worden (“persoonsgegevens”). Datzelfde geldt wanneer je op onze website formulieren invult, zoals bijvoorbeeld het inschrijfformulier, aan één van onze, promoties of enquêtes, wanneer je contact met ons hebt via telefoon, e-mail of een ander kanaal.

De informatie die je ons verstrekt, kan onder meer bestaan uit:

1.3.1.1 Verplichte informatie: informatie die vereist is om in te schrijven op de diensten die wij aanbieden of om toegang te krijgen tot andere diensten die we verlenen. We vragen van je onder andere naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, (mogelijke) functies. Al deze velden zijn verplicht. Job Vision kan je de aangeboden diensten niet verlenen, indien deze verplichte informatie niet wordt verstrekt. Wanneer je deze gegevens niet verstrekt, kun je bijvoorbeeld ook niet inschrijven.

1.3.1.2 Optionele informatie: Adres, geslacht, geboortedatum, foto, regio, opleidingsniveau / opleidingen, functiegroep, gegevens over beschikbaarheid, gewenste dienstverband, CV en eventueel andere documenten die je uploadt. We adviseren je om je profiel zo volledig mogelijk aan ons te verstrekken, zodat je goed vindbaar bent binnen ons systeem en wij je goed kunnen bemiddelen.

1.3.1.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jobvision.nu dan verwijderen wij deze informatie.

1.3.1.4 Als jij als gebruiker persoonsgegevens deelt met anderen in e-mail-, chat- of videoberichten of documenten via onze website of andere diensten, is Job Vision niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor wat je deelt via Website of mail of andere diensten. Deze Privacy Verklaring gaat uitsluitend over jouw persoonsgegevens die Job Vision verwerkt.

1.3.1.5 Op onze Website en in onze dashboards kunnen links naar andere websites staan. Job Vision is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of het privacybeleid van de websites en partijen waarnaar deze links verwijzen. We adviseren je dan ook om altijd de Privacy Verklaring van desbetreffende websites door te nemen.
1.3.1.6 Gegevens over jouw activiteiten op onze Website.

1.3.2 Informatie die we automatisch verzamelen
Bij elk bezoek van jou aan onze Website kunnen wij, in overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met jouw instemming, informatie verzamelen over de apparaten die je gebruikt en de netwerken waarmee je verbonden bent wanneer je van onze diensten gebruik maakt. Het kan onder meer gaan om jouw IP-adres, aanmeldinformatie, browsertype en -versie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, reclame-identificator, informatie over jouw bezoek met inbegrip van de gevolgde URL’s naar, doorheen en vanaf onze Website, diensten/vacatures die je bekeek of zocht, downloadfouten, de duur van jouw bezoek aan bepaalde pagina’s, de interactie met een pagina en elk telefoonnummer dat je gebruikt om ons te bellen. Onze server log files verzamelen geen persoonlijke gegevens. We verzamelen deze informatie met behulp van verschillende technologieën, waaronder cookies. Meer informatie vind je in onze Cookie Verklaring.
We verzamelen ook geglobaliseerde informatie over jouw activiteiten op onze Website (zoals hoeveel vacatures je bekijkt, hoe vaak je solliciteert, hoeveel berichten je beantwoordt enz).

1.4 Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?

Job Vision verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– je de mogelijkheid te bieden optimaal van onze diensten gebruik te maken, zoals:
– het aanbieden van Uitzendovereenkomsten om de overeenkomst tussen jou en een opdrachtgever te kunnen vastleggen
– het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, waaronder trainingen, opleidingen en assessments.
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We gebruiken bijvoorbeeld jouw e-mailadres om notificaties aan jou te sturen over de voor jou relevante activiteiten.
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– ons te helpen met klachten
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Job Vision analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Er kunnen andere redenen zijn om persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken zoals:
– Doen wat een lokale of buitenlandse rechtbank of overheidsinstantie ons oplegt
– Persoonsgegevens openbaar maken aan een ander bedrijf als we alle of een deel van onze activiteiten verkopen, toewijzen of overdragen of als we fuseren met een ander bedrijf.

1.5 Bewaring van gegevens
Job Vision bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens minimaal bewaren voor de duur dat je gebruik maakt van onze diensten. Van zodra je geen gebruik meer maakt van onze diensten, houden we jouw persoonsgegevens, eventueel geanonimiseerd, nog bij in een archief om administratieve redenen of omwille van wettelijke voorschriften.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Verplichte aanmeldgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, (mogelijke) functies), met jouw expliciete toestemming: max 1 jaar bewaartermijn. Reden: gebruik van jouw profiel voor eventueel toekomstige matching. Sollicitatiebrieven en CV’s met jouw expliciete toestemming: max 1 jaar bewaartermijn. Reden: eventueel toekomstige vacatures / matching.

Maak je lange(re) termijn geen gebruik van de diensten van Job Vision, dan ontvang je per e-mail een herinnering van het feit dat je uit onze database verwijderd gaat worden. Ga je hier niet op in, dan gaan we ervan uit dat je niet meer geïnteresseerd bent en worden jouw persoonsgegevens automatisch verwijderd.

1.6 Delen van gegevens met derden

Door ons jouw persoonsgegevens toe te vertrouwen, geef je ons de toelating om deze persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Het is niet uitgesloten dat wij jouw persoonsgegevens moeten delen met andere personen, zoals toeleveranciers of samenwerkende partners. Job Vision verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We zullen geen persoonlijke identificeerbare informatie openbaar maken, verkopen, verhuren of wisselen aan een andere organisatie of entiteit, behalve nadat je in kennis werd gesteld en wij jouw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen of zoals anders vereist door de wet.

1.7 Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen, zijn en blijven van jou. Je hebt daarom ook alle rechten. Je kunt als gebruiker op elk moment gebruikmaken van jouw recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

1.7.1 Inzage en rectificatie van gegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid Je kunt inzien welke gegevens we van jou bewaren. Je kunt een kopie van jouw gegevens opvragen. In het kader van jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid kun je bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

1.7.2 Recht op gegevenswissing en recht op bezwaar
Als we jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gegeven toestemming, dan kun je jouw toestemming ook altijd weer intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de wettelijkheid van de voorbije gegevensverwerking. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt, mogen we geen gegevens meer van jou verwerken. Dit betekent dat je dan ook geen gebruik meer kunt maken van de diensten van Job Vision, omdat we jou onze diensten niet kunnen leveren zonder de nodige elementen van jouw persoonsgegevens te verwerken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.
Je kunt op elk moment gebruik maken van jouw recht op gegevenswissing, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.7.3 Hoe gebruik maken van je recht op bezwaar, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht op gegevenswissing? Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid en/of gegevenswissing of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@jobvision.nu Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, gegevensoverdraagbaarheid of verwijdering van jouw gegevens door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Job Vision zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Job Vision wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

1.8 Hoe wij persoonsgegevens beschermen
Job Vision neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Controleer altijd of de verbinding van de website beveiligd is. Wanneer je de website van Job Vision bereikt, staat er een naast de URL, waardoor je er zeker van kunt zijn dat je een beveiligde verbinding gebruikt. Dit betekent dat de informatie die je verzendt of ontvangt via onze website, privé en veilig is.

Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Job Vision Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Job Vision, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via administratie@jobvision.nu

Bij vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Contactgegevens: Job Vision B.V. Atoomweg 478, 3542 AB Utrecht info@jobvision.nu